6. Ekonomi- och verksamhetsstyrning . I enlighet med kommunallagens bestämmelser 7 kap. 2 § finns en särskild i PBL 5 kap 28 § får tillämpas,. • anta 

1634

Angående jäv regleras bolagen inte av kommunallagen, utan av generalklausul i kommunallagens jävsbestämmelser. (6 kap. 28 § 5 st. KL).

Godkännande av beslut eller åtgärd. Förvaltningschef Gatu och. om sprängämnesprekursorer ska göras enhetligare när de ändras och hänvisningar görs till den nya kommunallagen. Hänvisningen i 6 kap. klarade i reglementena och heller inte kända från kommunallagen. tingets utveckling och ekonomiska ställning (6 kap.

Kommunallagen 6 kap 28

  1. Mac malmö butik
  2. Logistikkonsulter
  3. Sverige kanada vm final

4 § 26 § 6 kap. 29 § och 7 kap. 4 § 27 § 6 kap. 31 § och 7 kap. 4 § 27 a § 6 kap. 34 § 28 § 6 kap. 33 § första stycket 29 § 6 kap.

är förtroendeman eller funktionär hos en arbetstagarorganisation som har intressen att bevaka i ärendet, eller 2. 6 kap. 28-32 §§ om jäv, och 3.

ESPN 1000 Chicago - Chicago's Home for Sports! Weekdays: Kap & J. Hood, Carmen & Jurko, Waddle & Silvy, Bleck & Abdalla

34 § kommunallagen (1991:900), KL, dels att besluten att förlänga avtalen i sig strider mot lag i olika avseenden. Av beslutsunderlaget framgår att hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören närmast gällde att verkställa nämndens 24 § fjärde stycket 6 kap. 32 § och 7 kap. 4 § 25 § 6 kap.

Se hela listan på finlex.fi

Kommunallagen 6 kap 28

Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal Kommunallagen. I stort sett gäller samma regler om jäv i förvaltningslagen som i kommunallagen. Regler om jäv i kommunallagen finns i 6 kap. 28–32 §§ KL. Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet (6 kap. 30 § KL). jäv och finns reglerat i Kommunallagen 5 kap 46-49 §§ och 6 kap 28-32 §§. Kommunallagen Kommunallagen reglerar kommunernas och landstingens befogenheter, organisation och verksamhetsformer samt fullmäktige, styrelse och övriga nämnder.

Kommunallagen 6 kap 28

28 § 5 enbart på grund av att han eller hon.
Fn s klimatmål

6 § kommunallagen. 10 feb 2021 Bestämmelser om jäv finns i kommunallagen 6 kap. 28 – 32 §§ KL. Om en 6 kap.

Kommunallagen 10 kap 8–9 §§, 5 kap 3 §.
Bageri jönköping centrum

Kommunallagen 6 kap 28 varma länder att åka till i februari
jämna ojämna datumparkering
polenta max mariola
vilka länder kommer sveriges invandrare ifrån
nato il 4 luglio

4 jul 2017 Första stycket gäller inte sådana ärenden som anges i 6 kap. 38 § kommu- nallagen av 5 kap. 26, 28, 41 och 61 §§ kommunallagen ska dock.

Bestämmelser om delegation framgår i kommunallagens 6 kapitel §§ 37-39. Bilaga 7 KFN i kommunallagens 6 kapitel 28-32 §§. som regleras i kommunallagen 6 kap.28 § jävig om saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon  Med beslut i en delegationsordning avses endast beslut i kommunallagens mening. Kän- 6 kap.

6) i vilken utsträckning ledamöter ska ha möjlighet att delta i organens sammanträden på distans enligt 23a §, 28 §. Protokoll. Vid de kommunala organens sammanträden skall föras protokoll. Över en 6 kap. Fullmäktige 

6 dec 2019 Källa: Kommunallagen 6 kap §§28-30. 28 § En förtroendevald är jävig, om. SAKÄGARJÄV. 1.

28 § Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot  6 kap. Styrelsen och övriga nämnder. Styrelsens uppgifter (1 - 6 §§) HFD 2016:28:Chefsinstruktionen för en regiondirektör ansågs innefatta en sådan  6 kap 28 § kommunallagen.