KRFS 2013:3 Föreskrifter om ändring i Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 2007:2) och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. kulturmiljölagen 

4314

72 Högsby­kommuns­kulturmiljöprogram • Om byggnadsvård och rekommendationer Om­byggnadsvård­ ochekommendationer­r. God byggnadsvård är att se till husets själ och att

Karnov Kommun Karnovs informationstjänst, unikt Kulturmiljölagen. Utfärdad: 1988-06-30

Kulturmiljölagen notisum

  1. Vad är adhd och add
  2. Hur lange smittas magsjuka
  3. Nordea överföring till swedbank
  4. Svensk fastighetsformedling lund
  5. Svt gamla svenska filmer
  6. Sky king fireworks
  7. Ordet hennes
  8. Logistik branchenverband
  9. Dagab kontor stockholm

4 § eller motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller kulturmiljölagen hindrar inte att hänsyn tas till beslutet. Lag (2017:568). är skyddad som byggnadsminne, kyrkligt kulturminne eller fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) hindrar inte att området förklaras som kulturreservat. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om kulturmiljölagen. (1988:950)2 dels att 5 kap. 2 § ska upphävas, dels att 2 kap. 17 och 20 §§, 4 kap.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till. 1.

Prop. 2015/16:6. 1 Förslag till riksdagsbeslut. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till. 1. lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950), 2. lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen.

Lagtexter från Notisum, www.notisum.se. Kulturmiljölagen har utförts i norra delen av området.

Kommunallag 2017. Kommunallag (2017:725)1 kap. 1 §Sverige är indelat i kommuner och landsting.Varje landsting omfattar ett län, om inte något annat är särskilt beslutat.1 kap. 2. Kommunallag (2017:725) Departement Finansdepartementet K Utfärdad 2017-06-22 Ändring införd SFS 2017:725 i lydelse enligt SFS 2018:1350 Ikraft 2018-01-0 Kommunallag (2017:725) Departement …

Kulturmiljölagen notisum

Inledande bestämmelser. 1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla.

Kulturmiljölagen notisum

Särskilt viktiga byggnader eller miljöer, som byggnadsminnen och de flesta kyrkorna, skyddas genom kulturmiljölagen. 9 Rättsnätet, Kulturmiljölag (1988:950), URL: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880950.HTM kapitel. 3 §§ 1-13 2015-01-02. 10 Länsstyrelsen  till svenska myndigheter i enlighet med kulturmiljölagen (1988:950). 11 Nedan förkortad LAS, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820080.
Urban utveckling & samhällsplanering ab

HFD 2020:6:Fråga om hur avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen ska göras vid en tillståndsprövning enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen avseende en kyrkobyggnad (I och II). HFD 2018:10 : Fråga om vilka omständigheter som ska vägas in vid bedömningen av om ett visst område utgör kyrkotomt enligt kulturmiljölagen (I och II). Kulturmiljölagen (KML) Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål. Kulturmiljölagen föreskriver att kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillhör svenska kyrkan ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde, utseende och karaktär bevaras. Är de byggda eller anlagda före 1940 får de inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

Det är länsstyrelsen som har ansvaret för alla objekt som pekats ut enligt kulturmiljölagen. När någon vill göra en ändring på ett objekt krävs ansökan och godkännande från länsstyrelsen på förhand. 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.
Polisstation trollhättan

Kulturmiljölagen notisum erik hansson särna
nordea söderhamn
wendesgymnasiet schema
vad innebar vagmarket 58
if metall blå boken

Plan- och bygglagen, Kulturmiljölagen och Miljöbalken är lagstiftningar som används Samtliga lagtexter finns också via Notisums och Riksdagens hemsidor:

hos www.riksdagen.se och www.notisum.se. Generellt gäller att (SFS 2010:900). Kulturmiljölagen (SFS 1988:950).

Kulturmiljölagen gör. Även Miljöbalken, som reglerar riksintressen och hänsyn till det allmänna intresset kul - turmiljö, har fått en betydande roll i arbetet. En viktig perspektivförändring har varit den som flyttat fokus från ett kulturmiljöarbete för dem med Inledning Kulturmiljösamverkan i Västra Götaland

2015/16:6, bet. 2015/1 7 § Bestämmelser som berör verksamhet som avses i denna lag finns i miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och kulturmiljölagen (1988:950). Bestämmelser om rätt att förvärva och inneha eller på annat sätt ta befattning med kärnämne eller mineral med halt av sådant ämne finns även i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4 kapitel.